Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 6058327
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5862390
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3545900
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3228737
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3152295
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 2783494
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2720551
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2706317