Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5863805
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5833779
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3475583
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3207871
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3144449
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2705562
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2632278
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2562285