Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5791673
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5605460
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3435430
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190588
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139907
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2689068
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626554
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2489247